Všeobecné podmínky pro účast na zahraničních zájezdech LIVINGSTONE s.r.o.

1. Smluvní strany a vznik smluvního vztahu

1.1.    Tyto Všeobecné podmínky jsou součástí cestovní smlouvy (dále jen CS), která upravuje vztah mezi LIVINGSTONE s.r.o. (dále jen CK) se sídlem a provozovnou na Dominikánském nám. 5, 602 00 Brno, IČO 26248051, DIČ CZ26248051 a zákazníkem. Podpisem cestovní smlouvy (dále jen CS) vyjadřuje zákazník souhlas se všemi body těchto podmínek a plně je akceptuje i za spolucestující uvedené v CS.

1.2.    Smluvní vztah mezi zákazníkem (fyzickou i právnickou osobou) a CK (nebo jeho pravomocným zástupcem - dále provizní prodejce) vzniká v okamžiku oboustranného podpisu CS, jejím vzájemném předání a složení zálohy ve výši 30 000 Kč na osobu u zájezdů s cenou do 60 000 Kč a 40 000 Kč na osobu u zájezdů s cenou nad 60 000 Kč, splatné v okamžiku podpisu cestovní smlouvy v hotovosti, převodem na účet (viz odstavec 3.6. ) či poštovní poukázkou. Bez složení zálohy je CS považována za rezervaci
s platností max. 10 dní. Vlastnoručním podpisem klient stvrzuje svůj souhlas se všeobecnými podmínkami., které jsou nedílnou součástí CS.

1.3.    CS se podepisuje ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

1.4.    Pokud je zájezd již obsazen v den, kdy CK obdrží CS, bude zákazníkovi nabídnut jiný termín zájezdu, náhradní zájezd i do jiné destinace nebo vrácena záloha v plné výši, a to na základě vzájemné dohody.

2. Předmět cestovní smlouvy, vymezení zájezdu

2.1.    Předmětem CS je zájezd vymezený v CS názvem, datem odjezdu/termínem zahájení zájezdu, termínem ukončení zájezdu/datem návratu účastníků, číslem v katalogu, rozsahem a dalšími podmínkami a službami uvedenými v katalogu CK (tištěném i elektronickém na www.livingstone.cz) či na doplňkových materiálech v případě nekatalogových akcí, dále vymezený Všeobecnými podmínkami, potvrzeným knihováním letů a eventuelně upřesněními v Podrobných pokynech k zájezdu. Program a trasa zájezdu začíná až v zemi příletu.

2.2.    CK se zavazuje na základě této CS poskytnout služby v rozsahu stanoveném v CS, tištěném či internetovém katalogu na www.livingstone.cz, a případně v dalších dokumentech vztahujících se svou povahou k zájezdu.

2.3.    V katalogu je uveden program každého zájezdu. Programem a trasou zájezdu se rozumí pouze část od začátku programu v cílové zemi po odlet zpět.

3. Cena zájezdu

3.1.    Cena zájezdu je smluvně stanovena mezi klientem a CK a je považována za zálohu až do doby realizace zájezdu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Z důvodu nabytí platnosti novely zákona o cenách č. 526/1990 Sb. dne 26.11.2009, zahrnují uváděné konečné ceny zájezdu i poplatky k letenkám.

3.2.    V ceně zájezdu jsou zahrnuty pouze služby, které jsou výslovně uvedeny v katalogu pod programem zájezdu v oddíle "Cena zahrnuje:" – mezinárodní letenka, letištní taxy (pokud není uvedeno jinak), letecká a ostatní doprava v rámci programu, ubytování, služby během zájezdu, služby průvodce, vstupy do NP (pokud tomu není uvedeno jinak), cestovní pojištění u ERV Evropská pojišťovna, a. s. (pokud není uvedeno jinak). Pojištění CK proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. je vždy zahrnuto v ceně.

3.3.    Cena nezahrnuje nepovinné náklady, např. poplatky za vstupy do muzeí, památkových objektů, fakultativní výlety a stravování (pokud není uvedeno jinak). Vízové poplatky nejsou rovněž zahrnuty do ceny zájezdu, pokud není uvedeno jinak. Poplatky za víza si určují jednotlivé ambasády a mohou se v průběhu roku měnit. Zákazník si zajištění víz může přiobjednat v CS.

3.4.    Cena nezahrnuje, pokud není uvedeno jinak, také ostatní doplňkové služby.

3.5.    Přesné doúčtování ceny - vízových poplatků, služeb související se zajištěním víz a dalších doplňkových služeb, pokud si tuto službu zákazník objedná, bude CK vyúčtovávat v konečné kalkulaci obvykle nejpozději 7 týdnů před datem odjezdu/odletu na zájezd. Kromě letištních tax hrazených při nákupu letenky v ČR existují i tzv. odletové taxy, které nejsou zahrnuty do ceny zájezdu a hradí si je každý zákazník individuálně při odletu na místě, dle aktuální výše.

3.6.    Cenu zájezdu lze uhradit v hotovosti v kanceláři CK nebo bezhotovostním převodem na účet u Československé obchodní banky (ČSOB): číslo účtu 176661005/0300, jako variabilní symbol je nutné uvést rodné číslo zákazníka (prvních 6 číslic), jako specifický symbol uveďte číslo zájezdu. Konstantní symbol je 0308. Platbu lze uskutečnit i poštovní poukázkou.

3.7.    Případné slevy vyhlášené CK po datu podpisu CS zákazníkem neovlivňují výši ceny zájezdu a ostatních služeb platných v den podpisu CS zákazníkem.

4. Zvýšení ceny zájezdu

4.1.    CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu do lhůty 21 dnů před započetím zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot a letištních tax, nebo b) plateb spojených s dopravou, nebo c) směnného kurzu české koruny pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%, pokud k této změně dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu.

4.2.    Nastane-li některý z případů uvedených v odstavci 4.1., bude konečná cena zájezdu stanovena tak, že k ceně sjednané v CS bude připočtena částka rovnající se inflačnímu nárůstu ceny poskytnuté služby, příp. promítnutí procenta zvýšení směnného kurzu ve vztahu ke kurzu, z nějž vycházelo stanovení ceny zájezdu v polovině předcházejícího roku, v období tvorby katalogových cen na daný rok.

4.3.    CK je povinna písemné oznámení o zvýšení cen zájezdu odeslat zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu.

4.4.    Zvýšením ceny zájezdu z nutných důvodů uvedených v odstavci 4.1. nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od CS. Zákazník je povinen doplatit rozdíl v ceně do 5 kalendářních dnů od doručení oznámení o navýšení ceny. Při porušení tohoto závazku má CK právo od CS odstoupit a platí ustanovení článku 9.2.

4.5.    Letenka a letištní taxy jsou zahrnuty do ceny zájezdu. Ceny letenek a letištních tax se mohou v průběhu roku měnit i v závislosti na ceně ropy a směnných kurzů valut. Při tvorbě cen katalogu nebylo možné zjistit cenu aktuální, proto má CK právo zvýšit cenu zájezdu v případě, že se navýší skutečná cena letenky a letištních tax oproti předpokládané ceně.

5. Platební podmínky

5.1.    Zákazník se zavazuje složit v okamžiku podepsání CS zálohu ve stanovené výši viz 1.2. v hotovosti či na účet CK. Zákazník je povinen doložit zaplacení zálohy prokazatelným způsobem, například kopií pokladní složenky nebo příkazu k bezhotovostnímu převodu je-li to, s ohledem na nutnost okamžité úhrady služeb na zájezd, požadováno ze strany CK. V běžném případě CK pouze prověří připsání zálohy na bankovní účet CK.

5.2.    Zůstatkovou část ceny zájezdu je zákazník povinen doplatit nejpozději 40 dní před stanoveným datem začátku zájezdu. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při úhradě plné ceny zájezdu ve stanoveném termínu. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu a ostatních doplňkových služeb zákazníkem, je CK oprávněna zrušit jeho účast na zájezdu bez dalšího upozornění. Zákazník uhradí náklady spojené se zrušením cesty – stornopoplatky.

5.3.    Při uzavření CS u autorizovaného prodejce CK je zákazník povinen zaplatit zálohu i doplatek přímo na účet CK. Provizní prodejce není inkasním místem CK. CK bude považovat povinnost zákazníka uhradit plnou výši ceny zájezdu za splněnou až v okamžiku připsání celé částky na účet CK.

6. Práva a povinnosti zákazníka a CK

6.1.    Zákazník se zavazuje, že řádně a včas CK poskytne všechny potřebné doklady a informace nutné k zajištění všech objednaných služeb, zaplatí smluvenou cenu uvedenou v CS na základě podmínek stanovených CK viz. odstavce 1.2. a 5.2. a zaplacení prokáže dokladem, bude-li o to požádán.

6.2.    Zákazník se zavazuje: a) převzít od CK všechny potřebné doklady k cestě (letenky, cestovní doklady, cestovní pojištění, apod.), řádně je překontrolovat a řídit se jimi, b) dostavit se včas na místo srazu uvedeném v Podrobných pokynech k zájezdu, c) dodržovat pasová, celní a zdravotní nařízení navštívených zemí, d) cizí státní příslušníci jsou povinni informovat se a zajistit si potřebné cestovní dokumenty samostatně, e) mít u sebe všechny požadované platné doklady nutné pro čerpání služeb a splnit všechny zdravotní povinnosti, které jsou stanoveny mezinárodními zdravotními předpisy. Veškeré vzniklé náklady vyplývající z nedodržení tohoto odstavce nese zákazník. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

6.3.    Vzniknou-li nějaké odchylky od sjednaných služeb, je zákazník povinen neodkladně o této skutečnosti informovat zástupce CK a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění.

6.4.    Zákazník se zavazuje zdržet se takového jednání na zájezdu, které by mohlo ostatní častníky zájezdu omezit, poškodit, ohrozit či odpuzovat, a řídit se pokyny průvodce zájezdu a dodržovat stanovený program zájezdu.

6.5.    Zákazník má rávo na řádné poskytnutí služeb, informaci o všech změnách, rozsahu služeb a další
informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu.

6.6.    Zákazník má právo obdržet doklad o povinném pojištění CK, na ochranu osobních dat a také na reklamaci viz odstavec 11.

6.7.    CK je povinna řádně a pravdivě informovat o všech skutečnostech týkajících se sjednaných služeb.
CK není povinna poskytnout zákazníkovi plnění služeb, které nebyly řádně sjednány a zaplaceny.

6.8.    Zákazníci jsou povinni sdělovat své požadavky týkající se zajištění služeb, ať už spadajících do balíčku k zájezdům CK či pro individuální turistiku, písemnou formou.

6.9.    Zákazník je povinen eventuálně uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné CK.

7. Změny sjednaných služeb

7.1.    CK si vyhrazuje právo změnit v nezbytném rozsahu program, trasu a další sjednané služby, které
jsou zahrnuty v CS. Jedná se především o změny letových řádů z důvodu nepřízně počasí, technických problémů, živelné pohromy, vypuknutí nepokojů, vážného onemocnění či úrazu účastníka nebo průvodce zájezdu, a další mimořádné případy. CK má právo zájezd zrušit před jeho zahájením, pokud z objektivních či ekonomických důvodů nemůže dodržet podmínky v CS. Takovouto změnu musí CK zákazníkovi neprodleně oznámit. Pokud dojde k navýšení ceny, musí tak být učiněno v souladu s článkem 4.

7.2.    CK neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z důvodu změny letového
řádu, technických problémů, nepřízně počasí, apod. Zákazník by měl brát v úvahu možnost vzniku zpoždění při plánování navazujících spojů, obchodních termínů či dovolené. CK neručí za vzniklou škodu v důsledku zpoždění a zákazníkovi v tomto případě nevzniká právo na odstoupení od CS. Zákazníkovi nevzniká právo na náhradu služeb, které v důsledku zpoždění nemohly být čerpány, ani za jakékoliv jiné vzniklé škody.

7.3.    CK je oprávněna posunout až o 2 dny termín zájezdu bez předchozího souhlasu zákazníka.

7.4.    Změny uvedené v odstavcích 7.1., 7.2. a 7.3. nejsou důvodem odstoupení od CS a změna programu
není v těchto případech důvodem k podání reklamace. CK je povinna bez zbytečných odkladů zákazníka o těchto změnách informovat.

7.5.    S výjimkou změn provedených z důvodů zmíněných v odstavcích 7.1., 7.2. a 7.3. má zákazník před
začátkem zájezdu právo rozhodnout se, zda bude se změnou smlouvy souhlasit, nebo zda od CS odstoupí. CK je povinna písemné oznámení o návrhu změny CS odeslat zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Pokud zákazník ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu na změnu CS od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.

7.6.    Poruší-li CK své povinnosti vyplývající z uzavřené CS, má zákazník právo na vrácení složené
zálohy.

7.7.    Pokud zákazník odstoupí od smlouvy podle odstavce 7.5. nebo odstoupí-li od smlouvy CK z důvodu
zrušení zájezdu před jeho zahájením, má zákazník právo požadovat, aby mu CK na základě nové CS poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li CK takový zájezd nabídnout.

7.8.    CK je oprávněna provést změnu programu v průběhu samostatného zájezdu, jestliže jej nemůže z vážných důvodů dodržet. V těchto případech je CK povinna zabezpečit náhradní program svou kvalitou odpovídající programu původnímu a odškodnit zákazníka za služby, za něž nebylo poskytnuto náhradní plnění. CK může také zákazníkovi poskytnout slevu za služby, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu.

7.9.    CK si vyhrazuje právo změny programu v situacích, které CK nemohla ovlivnit ani předvídat, a to
z důvodu zásahu vyšší moci (přírodní katastrofa, rozhodnutí místních správních orgánů, demonstrace, dopravní stávka, zavedení vízové povinnosti, neštěstí apod.). V těchto případech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy či odstoupení od CS. U poznávacích zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv
historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních a náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu.

7.10.  První a poslední den programu jsou určeny především k zajištění dopravy a nejsou považovány za plnohodnotný rekreační pobyt. Z tohoto důvodu nelze reklamovat případné zkrácení pobytu.

8. Zrušení zájezdu ze strany Livingstone s.r.o.

8.1.    Realizace všech zájezdů CK je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. Minimální počet
účastníků je vždy uveden v CS. Pokud tohoto počtu není dosaženo, má CK právo na zrušení zájezdu nejpozději 20 dní před začátkem zájezdu.

8.2.    CK má právo na zrušení či zkrácení zájezdu v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně vyžadovat.

8.3.    Při zrušení zájezdu před odjezdem se účastníkům vrací záloha v plné výši. Při zrušení účasti
v průběhu zájezdu z vlastní vůle, nevzniká zákazníkovi právo na náhradu za neposkytnuté služby.

8.4.    Zákazníkovi nevzniká právo na úhradu škody, pokud CK zruší zájezd v souladu s odstavci
8.2. a 8.3.

9. Zrušení účasti na zájezdu

9.1.    Zákazník je oprávněn zrušit svoji CS s Livingstone s.r.o. kdykoliv před odjezdem na zájezd. Za den odstoupení od CS je považován den, kdy CK obdržela písemné vyjádření zákazníka o zrušení účasti na zájezdu (osobně na pobočce, doporučenou poštou nebo e-mailem).

9.2.    Zákazník je povinen zaplatit CK stornopoplatek při odstoupení z důvodů jiných, než uvedených v odstavci 7.6. Výše stornopoplatku je stanovena skutečnými prokazatelnými náklady vynaloženými CK, minimálně však v procentech ze základní ceny zájezdu nesnížené o slevy či bonusy, a to takto: 

70 - 31 dní před odjezdem ........................... 30%

30 - 21 dní před odjezdem ........................... 50%

20 - 5 dní před odjezdem ............................. 70%

4 - v den odjezdu* ......................................... 100%

*při nedostavení se k odjezdu nebo v případě přerušení účasti z vlastní vůle či jiných příčin nezpůsobených CK.

 (Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Livingstone s.r.o. a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb). U nekatalogových akcí na zakázku mohou být stornopoplatky stanoveny samostatnou smlouvou. V případě, že tomu tak není, platí storno podmínky uvedené výše.

9.3.    Při zrušení účasti bude zákazníkovi vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o vypočtený storno poplatek.

9.4.    V případech, kdy je potřeba hradit rezervace nebo letenky ve velkém časovém předstihu, mohou
být storno podmínky upraveny. Zákazník bude písemně upozorněn na aktuální výši storna.

9.5.   Pokud byl ke dni odstoupení od CS za zákazníka vynaložen prokazatelný výdaj, který převyšuje
stornopoplatek v odstavci 9.2., zvyšuje se storno na hodnotu těchto výdajů. Týká se to zejména stornopoplatků za leteckou přepravu, které se řídí podmínkami jednotlivých leteckých společností.

9.6.    Zruší-li zákazník svoji účast na zájezdu ze závažných důvodů (vážné onemocnění nebo úmrtí blízkého rodinného příslušníka, těhotenství, nemoc či úraz účastníka apod.) a neprodleně informuje o této skutečnosti CK, může CK snížit výši storno poplatku až na 10%, pokud jí tím nevzniknou nesplacené závazky vůči dalším dodavatelům služeb - zejména leteckým společnostem. V případě onemocnění je platným dokladem pouze průkaz o pracovní neschopnosti či potvrzení od lékaře.

 

10. Náhradník

10.1.  Odstupné uvedené v odst. 9 není vyžadováno, pokud za sebe odstupující vyšle náhradníka a zabezpečí předání osobních údajů svého náhradníka v termínu potřebném pro formální i technické změny (především rezervace letenek a vyřízení víz). Výjimkou je pouze již vystavená letenka na jméno odstupujícího, na které nelze na základě podmínek leteckých společností měnit jména cestujících. Vystavené letenky a poplatky za jejich zrušení podléhají podmínkám storna jednotlivých leteckých společností a tyto poplatky má povinnost uhradit odstupující.

10.2.  Odstupující a náhradník společně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů. Odstupující zákazník odpovídá za informovanost náhradníka, který převzetím CS souhlasí se všemi právy a povinnostmi z ní vyplývajícími.

11. Reklamační řízení

11.1.  Jestliže zákazník zjistí, že služby, které CK poskytuje, neodpovídají službám popisovaným v katalogu a případných upřesňujících informačních materiálech nebo byly porušeny tyto Všeobecné podmínky, má právo na reklamaci.

11.2.  V průběhu zájezdu je nutné vadu služeb reklamovat u průvodce zájezdu. Zákazník je povinen společně působit v tom směru, aby eventuálním škodám bylo zabráněno. V případě, že reklamace není uplatněna přímo na místě, je zákazník povinen uplatnit ji nejlépe písemně nejpozději do 1 měsíce po svém návratu do České republiky. V opačném případě právo na reklamaci zaniká. CK neručí za úroveň služeb objednaných dodatečně přímo na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy. Zákazník své nároky musí uplatňovat přímo na pojišťovně.

11.3.  CK je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo od data ukončení zájezdu, pokud byla reklamace podána v průběhu zájezdu a nebyla vyřešena na místě.

11.4.  Dojde-li k okolnostem či událostem, jejichž vznik, průběh či následek nezávisí na postupu CK, nebo k okolnostem na straně zákazníka, a zákazník nemůže z části či zcela využít služeb již zaplacených a objednaných, nevzniká zákazníkovi právo na slevu či úhradu těchto nevyužitých služeb.

11.5.  Zákazníci a jejich zavazadla jsou během letu pojištěni u leteckého dopravce. Odpovědnost za odbavená zavazadla nese letecká společnost. V případě zpoždění, poškození či ztráty zavazadla je třeba se ihned obrátit na přepážku reklamací zavazadel a vyplnit reklamační protokol. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. CK nenese odpovědnost za poškození, zpoždění či ztrátu odbavených zavazadel.  Dojde-li ke škodě týkající se letecké přepravy, výše odškodnění se řídí mezinárodními dohodami.

11.6.  CK v rámci reklamačního řízení neodpovídá: a) za majetek účastníků zájezdu v případě jeho poškození, ztráty nebo krádeže, b) za neudělení víz příslušnými zastupitelskými úřady a tím vzniklé škody za neabsolvování zájezdu (viz. odstavec 16.4.), c) za případné zpoždění letecké, autobusové či lodní dopravy z technických či dopravně-provozních důvodů, a neručí za škody, které tímto klientům vzniknou.

12. Věkové omezení zákazníků

12.1.  Děti mladší 18 let se mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu zodpovědné osoby starší 18 let a s písemným souhlasem zákonného zástupce. V tomto případě je nutná konzultace s pracovníkem CK.

12.2.  V případě účasti osoby starší 70 let si může CK vyžádat potvrzení o zdravotní způsobilosti zákazníka.

13. Jiná omezení a zodpovědnost za zákazníka

13.1.  S ohledem na náročnost některých zájezdů pořádaných CK se zákazníkům doporučuje věnovat bedlivou pozornost doporučením průvodce a pracovníků CK, zejména pokud jde o fyzickou náročnost zájezdu.

13.2.  CK nemůže převzít odpovědnost za obtíže zákazníka vyplývající z jeho zdravotního stavu a nedostatečné fyzické připravenosti. Zákazník se zúčastňuje zájezdu, zejména sportovního programu v rámci jednotlivých zájezdů, na vlastní nebezpečí.

13.3.  Zákazník se zavazuje řídit během zájezdu pokyny průvodce a chovat se a jednat tak, aby nepoškozoval přírodu a okolní prostředí, nerušil průběh zájezdu a ostatní účastníky.

13.4.  Průvodce má právo vyloučit zákazníka ze sportovního programu nebo mu zakázat plánovanou trasu v případě, že zákazník je pod vlivem alkoholu nebo omamných prostředků nebo pokud jeho vybavení či momentální fyzický stav neodpovídají náročnosti programu. V krajním případě může průvodce vyloučit ze zájezdu bez náhrady zákazníka, který hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky. V těchto případech se neúčast na programu nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany CK.

13.5.  CK neručí za majetek zákazníků v případě ztráty, poškození či krádeže.

14. Podrobné pokyny k zájezdu

14.1.  Informace o konkrétním zájezdu budou upřesněny v Podrobných pokynech k zájezdu. Zákazník je obdrží poštou obvykle 7 týdnů před začátkem zájezdu.

14.2.  Pokud zákazník neobdrží Podrobné pokyny k zájezdu do 25 dní před začátkem zájezdu, je ve vlastním zájmu povinen kontaktovat CK a informovat ji o této skutečnosti. Pokud tak neučiní, má se za to, že Podrobné pokyny k zájezdu obdržel.

15. Očkování a zdravotní doporučení

15.1.  Informace o očkování a zdravotní prevenci poskytnuté CK, které by zákazník měl podstoupit před cestou do zahraničí, nemají závazný, ale jen doporučující charakter. Užívání léků a očkování jakéhokoli druhu je třeba konzultovat s odborným lékařem. Za zdravotní připravenost na zájezd nese odpovědnost zákazník. Zákazník je povinen respektovat zdravotní předpisy navštívených zemí a v případě povinného očkování mít s sebou platný Mezinárodní očkovací průkaz.

16. Vízové povinnosti a pas

16.1.  Zákazník se zavazuje, že po dobu konání zájezdu bude držitelem platného cestovního pasu,
který musí splňovat požadavky cílové země - zejména dobu platnosti od vstupu do země (min. 6 měsíců po návratu). Dále se zavazuje dodržovat zejména celní, pasové, zdravotní a další právní předpisy tohoto státu. Za následky nedodržení těchto předpisů nenese CK odpovědnost.

16.2.  Je-li pro vstup do cílové země nutné obdržení vstupního víza, vyřizuje si jej zákazník samostatně nebo může využít služeb CK, a to za poplatek 300 Kč za jedno vízum, pokud je ambasáda příslušné země v Praze, nebo 600 Kč, pokud mají země svá zastoupení v jiných zemích (Berlín, Vídeň, Londýn, apod.).Pokud chce zákazník využít služeb CK, je povinen poskytnout svůj cestovní doklad s dostatečným počtem volných stran a požadovanou platností, řádně vyplněnou žádost o vízum, dostatek barevných fotografií a další dokumenty požadované ambasádou (výpisy z účtu, potvrzení o zaměstnání, apod.) pracovníkům CK nejpozději do termínu uvedeného v Podrobných pokynech k zájezdu. Pas mu bude vrácen po vyřízení vízových formalit, nejpozději však při započetí zájezdu, pracovníkem CK. CK neodpovídá za případné neudělení víz. Víza do USA a Austrálie CK nezajišťuje, klient si je vyřizuje samostatně, anebo může využít služeb zprostředkovatelských agentur. Pro víza do USA a některých dalších destinací je nutné vlastnit biometrický pas!

16.3.  Veškeré údaje o potřebných vízových formalitách, bezvízovém styku a zajištění víz, které CK poskytuje, se týkají pouze občanů ČR. Občané jiných zemí zodpovídají za vyřízení formalit sami.

16.4.  CK neodpovídá za případné neudělení víz a tím vzniklé škody za neabsolvování zájezdu. Náklady vzniklé ke dni zrušení účasti na zájezdu v důsledku neudělení víza hradí zákazník.

17. Ubytování

17.1.  Ceny všech zájezdů CK jsou včetně ubytování, pokud není uvedeno jinak. Ubytování je standardně zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, pokud v katalogu u konkrétních zájezdů není uvedeno jinak. Preferujete-li ubytování v komfortnějších hotelech, volte akce označené „Komfortněji!“. V případě, že zákazník cestuje samostatně, standardně se snažíme jej doobsadit. Pokud to není možné, účtujeme povinný příplatek za jednolůžkový pokoj v plné výši. Výše doplatku je uvedena v odstavci „Cena nezahrnuje“. V případě, že příplatek za jednolůžkový pokoj není v odstavci „Cena zahrnuje“ u jednotlivých nabídek zájezdů vyčíslen, znamená to, že jednolůžkový pokoj není možné garantovat. Podrobné informace o typu ubytování v rámci jednotlivých zájezdů jsou také součástí Podrobných pokynů k zájezdu. Vzhledem k tomu, že některé destinace CK patří mezi státy s nízkým ubytovacím standardem, je třeba s touto skutečností počítat, a to především při akcích expedičního charakteru. Rovněž se významně liší kategorizace hotelů a ubytovacích zařízení v jednotlivých destinacích. Vybavení i velikost jednotlivých pokojů i ve stejném hotelu nemusí být stejná, na rozdělování pokojů nemá CK vliv, je to výhradně záležitostí hotelu. Úroveň služeb závisí často na místních zvycích a mentalitě obyvatelstva. Proto je potřeba někdy počítat s laxnějším přístupem. Rovněž hygienické standardy některých destinací jsou nižší a jejich předpisy jsou daleko tolerantnější.

18. Stravování

18.1.  Stravování není zahrnuto v ceně zájezdu, pokud není uvedeno jinak. Průvodce poskytne informace o možnostech stravování v dané oblasti a je nápomocen při výběru.

19. Doprava

19.1.  Letecká doprava je součástí ceny zájezdu, pokud není uvedeno jinak. CK pro zákazníka jeho
jménem na základě uzavření CS zajistí u dodavatele nákup letenek na linkové lety leteckých společností. Viz odstavec 3.2. Ceny letenek a letištních tax, které jsou zahrnuty do ceny zájezdu, jsou tvořeny na základě ceníků známých v době tvorby katalogu. Více viz odstavec 4.5. Storna a změny letenek vychází z
podmínek jednotlivých leteckých společností. U většiny zájezdů se snažíme využívat tzv. skupinových rezervací. V letadle konkrétní letecké společnosti máme rezervován určitý počet míst. Pokud tuto informaci již známe, rádi vám sdělíme, s jakou leteckou společností bude vaše cesta realizována. Informace o konkrétním leteckém spojení se dozvíte nejpozději v „Podrobných pokynech k zájezdu“, obvykle 7 týdnů před odletem. V závislosti na podmínkách letecké společnosti si může CK vyžádat doplatek za zájezd i dříve, a sice k datu, který požaduje letecká společnost pro vystavení letenek. Podmínky jednotlivých leteckých společností mohou ovlivnit i výši stornopoplatků v případě zrušení zájezdu ze strany zákazníka. Pracovníci CK Vás budou o této skutečnosti informovat. V případě leteckých spojení s přestupem na území USA je nutné mít na cestu zajištěn biometrický pas.

19.2.  Pro většinu zájezdů je odletovým místem letiště Praha, CK si vyhrazuje právo změnit místo odletu v závislosti možnosti leteckého spojení do dané destinace. V případě požadavku klienta na jiné odletové místo nebo jiná data odletu a návratu, může být cena zájezdu navýšena v závislosti na ceně požadovaného
leteckého spojení.

19.3.  CK neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z důvodu změny letového řádu, technických problémů, nepřízně počasí, apod. Zákazník by měl brát v potaz možnost vzniku zpoždění při plánování navazujících spojů, obchodních termínu či dovolené. Viz odstavec 7.2.

19.4.  Doprava autobusy, mikrobusy, terénními vozidly, lodní doprava a případné místní přelety, které jsou nutné pro absolvování trasy zájezdu, jsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není uvedeno jinak. U některých zájezdů pronajímáme vozidla, jinde používáme kombinovanou dopravu (kombinace pronajatých vozidel s místní veřejnou dopravou). U každého zájezdu v katalogu je vždy specifikováno, o kterou dopravu se jedná. V ceně zájezdu není zahrnuta doprava potřebná pro absolvování tzv. fakultativních výletů.

20. Pojištění

20.1.  Většina zájezdů CK má do ceny zahrnuto pojištění BASIC u ERV Evropské pojišťovny, a. s. Pokud pojištění není v ceně zájezdu, není uvedeno v oddíle "Cena zahrnuje" v katalogu CK. Jedná se o základní cestovní pojištění, které zahrnuje úhradu léčebných výloh v zahraničí až do částky 5,4 mil. Kč, zajištění lék. převozu, repatriace, přivolání opatrovníka, aktivní asistence 24 hod. denně. Doporučujeme sjednat si připojištění PLUS podle vlastní potřeby pro pojištění zavazadel, storna zájezdu, atd. Podrobnosti o připojištění jsou uvedeny v pojistných podmínkách, které jsou součástí CS, v úvodní části katalogu CK pro daný rok nebo na www.livingstone.cz. Cena připojištění je 990 Kč (na dobu 30 dnů). U akcí, jejichž součástí je vysokohorská turistika, je nezbytné, aby zákazník uzavřel připojištění na vysokohorskou turistiku. CK nabízí možnost připojištění SPORT. Součástí připojištění SPORT je i pojištění storna zájezdu, cena balíčku SPORT je 1800 Kč (na dobu 30 dnů).

20.2.  CK je pojištěna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.159/1999 Sb. proti úpadku u pojišťovny ERV Evropské pojišťovny, a. s.. Doklad o uzavření pojistky obdrží zákazník na vyžádání. K nahlédnutí je i na webových stránkách CK www.livingstone.cz.

21. Zákazník prohlašuje, že:

21.1.  Není si vědom žádných závažných onemocnění, která by ohrozila jeho zdravotní stav či bezpečnost během zájezdu, na který se přihlašuje.

21.2.  V případě, že uzavírá CS ve prospěch osoby mladší 18 let, je jejím zákonným zástupcem a souhlasí s její účastí na zájezdu.

21.3.  Souhlasí s poskytnutím a zpracováním svých osobních dat nutných pro evidenci CK v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb a se zařazením do databáze zákazníků CK a současně s jejich využitím za účelem zprostředkování pojištění a připojištění.

22. Závěrečná ustanovení

22.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném touto smlouvou se řídí těmito Všeobecnými podmínkami, zákonem č. 159/1999 Sb. a občanským zákoníkem.

22.2.  Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném touto smlouvou se dále řídí zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který nabyl účinnosti dne 7.9.2004. Podle § 7 tohoto zákona je možné šířit obchodní sdělení a informace k zájezdům elektronickými prostředky pouze za předpokladu, že adresát dal předem prokazatelný souhlas k takovémuto využití svého elektronického kontaktu. Podpisem CS dává klient tento souhlas.

22.3.  Platnost těchto podmínek se vztahuje na služby poskytované CK jen tehdy, pokud nebyla sjednána
jejich úprava, a to vždy písemnou formou.

22.4.  Veškeré údaje týkající se zajištění služeb obsažené v katalogu CK odpovídají informacím známým v době tisku katalogu. CK si vyhrazuje právo je změnit do doby uzavření CS se zákazníkem. Katalog je nedílnou součástí CS.

22.5.  Podpisem CS potvrzují smluvní strany, že byly seznámeny s těmito Všeobecnými podmínkami a souhlasí s jejich obsahem a plně je přijímají.

22.6.  Tyto Všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 17.12.2013. V případě nutnosti může CK aktualizovat tyto všeobecné podmínky zveřejněním na svých webových stránkách a tyto budou platit pro CS uzavřené po datu jejich zveřejnění.

Dokumenty ke stažení


Celý katalog zájezdů


Novinky e-mailem

více o newsletteru


Proč s námi

Malé skupinky

Cestujeme v malých skupinkách. Malá skupinka znamená více poznání, lepší organizaci programu a maximální využití času. Dbáme na individuální přístup ke každému z vás. 

Přátelská atmosféra

Cestování ve skupině může být pro vás něčím novým. Není se čeho obávat. V malé skupině se daří přátelské atmosféře! Společné zážitky sbližují. 

Odborní průvodci

Každý zájezd vede osvědčený průvodce se znalostí místního prostředí. Jezdí s námi opravdoví profesionálové, specialisté pro danou oblast.

Akce na zakázku

Nevybrali jste si z naší bohaté nabídky? Nevyhovuje Vám termín v katalogu? Rádi Vám poradíme a připravíme akci na míru, pro vaši rodinu či přátelé. Kontakt

Centrála Brno

Dominikánské nám. 5, 602 00 Brno

GSM: +420 603 877 182
Tel.: +420 542 214 645
E-mail: info@livingstone.cz

Pobočka Praha

Student Agency s.r.o./Orbix s.r.o.
Revoluční 767/25, 110 00 Praha - Staré město

Tel.: +420 221 592 127
E-mail: praha@livingstone.cz

Slovensko

Kontaktujte prosím centrálu v Brně.